top of page

V Odvetniški pisarni Sikirica d.o.o. nudimo pravno pomoč fizičnim osebam ter malim, srednjim in velikim gospodarskim družbam. Ob doslednem spoštovanju zasebnosti si prizadevamo za hitre, strokovne in učinkovite rešitve vaših pravnih problemov in vprašanj. Pri tem nam koristijo znanje in izkušnje, pridobljene v dolgoletni pravni praksi, usmerjenost v razvoj in nenehno izobraževanje, ter dejstvo, da strankam nudimo oseben in poglobljen pristop in celovito obravnavo zadeve.

 

Lahko Vam pomagamo tudi v tujini ob pomoči kolegov ali vzpostavimo za Vas stik in zadevo spremljamo.

Poslujemo že od leta 1997

 

Hominum causa omne ius constitutum

 

'Strankam nudimo oseben in poglobljen pristop in celovito obravnavo zadeve, saj se zavedamo, da vse pravo obstaja zaradi ljudi.

 

Področja

PODROČJA

ODŠKODNINE

 • Uveljavljanje odškodninskih zahtevkov pri zavarovalnicah in pred sodiščem

 

 • Uveljavljanje pripadajoče odškodnine pri naslednjih vrstah škod: premoženjska škoda (npr. škoda na vozilu, nepremičnini in premičnih stvareh, izguba dohodka oziroma zmanjšanje dobička), nepremoženjska škoda (telesne bolečine, duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti, skaženosti, razžalitve dobrega imena in časti, okrnitve svobode, osebnostnih pravic, težke invalidnosti bližnjega, smrti bližnjega, in strah)

 

 • Uveljavljanje pripadajoče odškodnine zaradi škode, utrpele v sledečih škodnih dogodkih: v prometni nesreči, pri delovni nezgodi, pri napadu psa ali druge domače živali, zaradi zdravniške napake, zaradi krivdnega ravnanja drugih oseb (npr. upravljavca smučišč, komunalne dejavnosti, šol, vrtcev), na podlagi objektivne odgovornosti (npr. države, staršev mladoletnega otroka)

DEDOVANJE

 • Sestavljanje oporok, dednih izjav

 

 • Zastopanje v zapuščinskih postopkih

 • Priprava in vlaganje dediščinskih tožb in zastopanje v pravdnih postopkih na podlagi dediščinskih tožb, in sicer pri izpodbijanju oporoke, uveljavljanju nujnega deleža, izpodbijanju zapustnikovih dejanj, razdedinjenju dedičev, izločitvi denarja, premičnin in nepremičnin iz zapuščine

DRUŽINSKO PRAVO

 

 • Svetovanje in zastopanje v postopkih razveze zakonske zveze in sporazumne razveze zakonske zveze

 

 • Svetovanje in zastopanje v postopkih zaradi dodelitve mladoletnih otrok v vzgojo in varstvo, zaradi določitve stikov med otroki in starši, določitve preživnine, predodelitve otrok

 

 • Svetovanje in zastopanje v postopkih zaradi zvišanja ali znižanja preživnine

 

 • Svetovanje in zastopanje v postopkih zaradi določitve preživnine za nepreskrbljenega zakonca

 

 • Svetovanje in zastopanje v postopkih zaradi izpodbijanja in ugotavljanja očetovstva oziroma materinstva

 

 • Zastopanje v postopkih ugotavljanja in delitve skupnega premoženja razvezanih zakoncev oziroma izvenzakonskih partnerjev

IZTERJAVA TERJATEV

 

 • Vlaganje predlogov za izvršbo in predlogov za izdajo predhodnih in začasnih odredb za zavarovanje denarnih in nedenarnih terjatev

 

 • Zastopanje v sodnem izvršilnem postopku in pravdnem postopku v primeru razveljavitve sklepa o izvršbi

 

 • Vlaganje ugovorov tretjega

STVARNO PRAVO

 • Zastopanje v lastninskih sporih (zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem)

 

 • Zastopanje v sosedskih sporih (zaradi vznemirjanja lastninske pravice, prekomernih imisij)

 

 • Sestava pogodb o ustanovitvi služnosti in zastopanje v sporih o nastanku in prenehanju služnosti

 

 • Zastopanje v sporih zaradi motenja posesti

 • Sestava ali pregled najemnih in zakupnih pogodb in zastopanje v sodnih postopkih iz najemnih in zakupnih razmerij

ZEMLJIŠKOKNJIŽNO PRAVO

 

 • Vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov (npr. za vpis lastninske pravice, služnosti, etažne lastnine, drugih stvarnih pravic in pravnih dejstev)

POGODBENO PRAVO

 

 • Sestavljanje vseh vrst pogodb: kupoprodajne, gospodarske, darilne, izročilne, družbene pogodbe, gospodarske pogodbe s tujimi partnerji, pogodbe o odsvojitvi poslovnih deležev, o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, najemne, zakupne, pogodbe med zakonci, dedne, pogodbe o razdelitvi in izročitvi premoženja za časa življenja, pogodbe o dosmrtnem preživljanju, sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, pogodbe o razpolaganju s premoženjem oseb, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost, pogodbe o delu, gradbene pogodbe, hrambene pogodbe, itd.

 • Pravna razlaga vseh vrst pogodb

DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO

 

 • Sestava ali pregled pogodb o zaposlitvi

 

 • Vodenje postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi in disciplinskega postopka

 

 • Zastopanje delavcev v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi in v disciplinskem postopku

 

 • Zastopanje delavcev in delodajalcev v delovnih sporih pred delovnimi sodišči

 

 • Priprava splošnih internih delovnopravnih aktov

 

 • Uveljavljanje pravic na področju socialnih zavarovanj (zdravstveno zavarovanje, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo, zavarovanje za primer brezposelnosti)

 • Zastopanje v postopkih pred Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani ter pred drugimi državnimi organi (ZZRS, ZZZS, ZPIZ, CSD)

GOSPODARSKO PRAVO

 

 • Zastopanje v gospodarskih sporih med gospodarskimi družbami, samostojnimi podjetniki posamezniki in drugimi pravnimi osebami

 

 • Svetovanje in pomoč pri ustanavljanju gospodarskih družb

 

 • Prijava terjatev v stečajnih postopkih in postopkih prisilne poravnave

 

 • Svetovanje pri statusnih spremembah

 

 • Svetovanje in pomoč pri predlogih za začetek postopka prisilne poravnave in stečajnega postopka

 

 • Svetovanje in pomoč pri predlogih za začetek postopka izbrisa gospodarske družbe iz registra

UPRAVNO PRAVO

 

 • Svetovanje in zastopanje v upravnem postopku in upravnem sporu

 

 • Priprava vlog in pritožb zoper odločbe upravnih organov

 • Zastopanje in svetovanje v inšpekcijskih postopkih in v postopkih pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj

KAZENSKO IN PREKRŠKOVNO PRAVO

 

 • Obramba obdolžencev v kazenskih postopkih

 

 • Zastopanje oškodovancev kaznivih dejanj v kazenskih postopkih, oškodovancev kot tožilcev in zasebnih tožilcev

 

 • Svetovanje in pomoč obdolžencem v predkazenskem postopk

 • Zastopanje v postopkih o prekrških

Pravniki

PRAVNIKI

Odvetnik Dragan Sikirica

Izobrazba 

 • 1991 - Diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani

 • 1995 – Pravniški državni izpit

 • 2012 – Izpit za mediatorja na inštitutu za mediacijo in arbitražo Odvetniške zbornice Slovenije

 

Izkušnje 

 • Oddelek za premoženjsko pravne zadeve Občine Sežana, pravnik, 1990-1995

 • Vodja premoženjsko pravne službe na Upravni enoti Sežana, pravnik, 1995-1996

 • Okrajno sodišče v Sežani in Okrožno sodišče v Kopru, sodniški pripravnik, 1995-1996

 • Odvetniški kandidat pri odvetnici Majdi Škrlj, 1996 - 1997

 • Samostojni odvetnik, od 1997 dalje

 • Direktor Odvetniške pisarne Sikirica d.o.o., od 2016 dalje

 

Glavna področja dela 

DELOVNO PRAVO, POGODBENO PRAVO, GOSPODARSKI SPORI, ODŠKODNINSKO IN ZAVAROVALNO PRAVO, STVARNO PRAVO, DEDNO PRAVO, STEČAJNO PRAVO, UPRAVNO PRAVO, SOCIALNO PRAVO, DRUŽINSKO PRAVO, KAZENSKO PRAVO, IZVRŠILNO PRAVO

 

Jeziki

 • hrvaščina

 • srbščina

 • italijanščina (pasivno)

 • angleščina (pasivno)

Odvetniška kandidatka

Rebeka Zimšek

Odvetniška pripravnica

Alenka Gojak

Izorazba 

 • 2012 - Diploma Pravne fakultete univerze v Ljubljani

 • 2017 – Pravniški državni izpit

 

Izkušnje

 • Odvetniška pripravnica pri odvetniku Draganu Sikirici, 2013 – 2015

 • Odvetniška pripravnica v Odvetniški pisarni Sikirica do.o., 2015 – 2017

 • Odvetniška kandidatka v Odvetniški pisarni Sikirica d.o.o., od 2017 dalje

 

Glavna področja dela 

ODŠKODNINSKO IN ZAVAROVALNO PRAVO, STVARNO PRAVO, DELOVNO PRAVO, SOCIALNO PRAVO, DRUŽINSKO PRAVO, DEDNO PRAVO, POGODBENO PRAVO, UPRAVNO PRAVO, IZVRŠILNO PRAVO, KAZENSKO PRAVO

 

Jeziki

 • hrvaščina

 • srbščina

 • angleščina

Izobrazba 

 • končuje Evropsko pravno fakulteto v Novi Gorici

 

Izkušnje 

 • delala v Odvetniški družbi Gabrič o.p., d.o.o., 2005 - 2016

 • Odvetniška pripravnica v Odvetniški pisarni Sikirica d.o.o., od 2017 dalje

 

Glavna področja dela 

ODŠKODNINSKO IN ZAVAROVALNO PRAVO, STVARNO PRAVO, DELOVNO PRAVO, SOCIALNO PRAVO, DRUŽINSKO PRAVO, DEDNO PRAVO, POGODBENO PRAVO, UPRAVNO PRAVO, IZVRŠILNO PRAVO

 

Jeziki

 • hrvaščina

 • srbščina

 • italijanščina

 • angleščina

STROKOVNI SODELAVKI

Helena Škrl

Darja Sikirica

STROKOVNA SODELAVKA

STROKOVNA SODELAVKA

Kontakt

KONTAKT

Pisarna je odprta vsak delovni dan od 7.15 do 15.15 ure (odmor za malico je od 11.00 do 11.30).

 

Stranke sprejemamo po predhodni telefonski najavi ob četrtkih od 15.00 do 17.00 ure, oziroma po dogovoru.

 

naslov:       Ulica 1. maja 1, 6210 Sežana

telefon       +386 (0)5 731 07 40

faks           +386 (0)5 731 07 41

 

e-mail:       dragan@odvetnik-sikirica.si

 

ID za DDV:               SI43541771

 

matična številka:         6920063000

 

Poslovni račun:           SI56 1010 0005 4634 954 pri Banka Intesa Sanpaolo d.d.

Fiduciarni račun:         SI56 1010 0005 4646 691 pri Banka Intesa Sanpaolo d.d.

 

Odvetniška pisarna Sikirica d.o.o. je identificirana za davek na dodano vrednost (DDV) pod identifikacijsko številko za DDV: SI43541771, kar izhaja iz odločbe Finančne uprave Republike Slovenije št. DT 3842-506556/2015-2 z dne 2.10.2015.

Thanks! Message sent.

KJE SMO

Odvetniška pisarna Sikirica d.o.o.

se nahaja v centru Sežane v prvem nadstropju stavbe na križišču Partizanske ceste in Ulice 1. maja 1, nad lekarno.

Nasveti

NASVETI IN POVEZAVE

PRED PRVIM OBISKOM ODVETNIŠKE PISARNE

Odvetnik je samostojen in neodvisen pravni strokovnjak, h kateremu se napotite, ko menite, da ste se znašli pred pravnim problemom, kateremu sami ne boste kos.

 

Pri tem je predvsem pomembno, da odvetniku omogočite celovit vpogled v zadevo, pri kateri želite njegovo mnenje, oziroma zastopanje. Zato je priporočljivo, da na prvi posvet pri odvetniku prinesete vso relevantno listinsko dokumentacijo, povezano s problemom, in da odvetnika jasno vprašate vse kar vas zanima.

 

Odvetnikovo osnovno vodilo je zaupanje stranke, zato bo vse, kar mu boste zaupali varoval kot strogo tajnost.

 

Pri svojem delu je odvetnik oziroma odvetniška družba stranki odgovoren.

 

Osnova za plačilo odvetniku je odvetniška tarifa, lahko pa se odvetnik in stranka dogovorita tudi za drugačen način plačila.

KORISTNE POVEZAVE:

AKTUALNO

Aktualno
bottom of page